Hovedseksjon

Ordensreglement

elevrollen

Hvem omfattes av reglementet?

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. For elever på grunnskolen gjelder reglene også for skoleveien. Reglementet omfatter også voksenopplæringen så langt det passer. Skolens driftsstyre kan lage utfyllende regler tilpasset den enkelte skoles behov. Disse finner du i lenken til høyre.

Regler for orden

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

 • møte presist
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden


Regler for oppførsel 

Elevene skal

 • Vise alminnelig god oppførsel
 • Være til stede i opplæringen
 • Behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • Bidra til et godt læringsmiljø
 • Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • Følge skolens regler for melding av fravær
 • Ta godt vare på skolens eiendeler
 • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr


Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • Å mobbe
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • Å fuske eller forsøke å fuske
 • Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • Å bruke tobakk/snus (voksenopplæringssentre kan i lokalt reglement tillate bruk av tobakk/snus på nærmere angitte områder dersom senteret ikke har elever som får opplæring før fylte 25 år)
 • Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet


Hva skjer hvis reglene brytes?

 • Anmerkning
 • Skriftlig advarsel til elev
 • Skriftlig melding til foresatte
 • Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 • Bortvisning
  • Elever i barneskolen kan bortvises for enkelttimer eller for resten av dagen
  • Elever i ungdomsskolen kan bortvises i inntil tre dager
  • Elever i videregående skole kan bortvises i inntil fem dager
 • Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte
 • Midlertidig eller permanent skolebytte
 • Anmeldelse av straffbare forhold
 • Erstatningsansvar