Strategisk plan

I strategisk plan for Stovner videregående skole 2018 viderefører vi satsinger fra strategiske kartet for Osloskolen. Tiltakene skal fortsatt støtte arbeidet for å nå oppsatte mål innen brukerperspektivene "Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå..", "Elevenes grunnleggende ferdigheter..." og "Elevene skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø.."

Skolen er opptatt av det felles ansvaret alle ansatte har for at elevene våre skal lykkes. Skolen vil i stor grad vektlegge alle ansattes samarbeid om elevgrupper på tvers av faggrenser. Et slikt kollektivt perspektiv også vil bidra til økt trivsel og bedre samarbeid mellom ansatte, som i sin tur er viktige forutsetninger for et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær blant de ansatte.

Målene følges opp gjennom en rekke konkrete tiltak i utviklingsarbeidet Stovner 2019, et langsiktig endringsarbeid som skolen har satt i gang for å møte elevenes behov slik at de kan lykkes i større grad.