Hovedseksjon

Rettslære

Elever som jobber med PC

Rettslære 1 (2RETA)

Rettslære 1 omfatter metodelære (bruke rettsreglene for å finne fram i lovverket, tolke det, utøve rettslig skjønn og vurdere hvordan rettsspørsmål kan avgjøres), familierett (samliv; ekteskap/samboere, forholdet foreldre og barn), arverett (slektens arverett, ektefelles arverett, testamente og arv, skifte- og arveavgift), arbeidsrett/likestilling (rettigheter/plikter i et arbeidsforhold, tilsetting/oppsigelse/avskjed i arbeidsforholdet, diskriminering), strafferett (økonomiske forbrytelser, forbrytelser mot liv og helbred, promillekjøring og miljøkriminalitet) og rettergangsordningen (konfliktløsning utenfor domstoler, gangen i sivile saker og straffesaker, internasjonale domstoler).

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: 2 

Arbeidsformer/metoder

 • Tavleundervisning
 • Diskusjoner i klassen
 • Praktisk oppgaveløsning
 • Gruppearbeid/presentasjoner
 • Ekskursjoner til ulike institusjoner som Likestillings- og diskrimineringsombudet, Konfliktrådet, LO og Oslo tingrett

Viktige egenskaper

 • God leseforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Samfunnsengasjert
 • Grunnleggende matematikkforståelse

Yrkesmuligheter

 • Jurist
 • Advokat
 • Saksbehandler i forvaltningen
 • Leder i privat eller offentlig sektor
 • Juridisk rådgiver
 • Diplomat

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. 

 

Rettslære 2 (2RETB)

Rettslære 2 kan tas uavhengig av rettslære 1, men det vil være en fordel å ha hatt rettslære 1 fra før. Faget skal gi elevene innsikt i en rekke sentrale lover og hvordan man tolker rettsreglene. Metode er viktig, og elevene lærer hvordan man skriver gode juridiske oppgaver. Hovedemnene vi er innom er avtalerett, kjøpsrett, markedsrett, erstatningsrett, forvaltningsrett, internasjonal rett og menneskerettigheter.

Rettslære er viktig, da lover og regler i samfunnet angår alle mennesker. Det vil alltid være nyttig å ha kunnskap om dette som privatperson. Faget gir også et godt grunnlag for videre jusstudier.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: 3

Arbeidsformer/metoder

 • Faget krever at man leser mye
 • Oppgaveløsing for skrivetrening
 • Ekskursjoner (rettssak, forbrukerråd, menneskerettighetssenter eller liknende)
 • Vi gjennomgår dommer fra høyesterett og analyserer disse
 • Eksterne forelesere
 • Muntlige presentasjoner og gruppearbeid

Viktige egenskaper

 • Samfunnsengasjement
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Stor arbeidskapasitet
 • Kunne jobbe strukturert

Yrkesmuligheter: Som rettslære 1

Eksamensform: Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen