Rådgivningstjenesten

Stovner vgs rådgivere

Våre rådgivere: 

 • Synnøve Fredly hjelper deg som går på Vg1 og Vg3 studiespesialisering.
 • Thomas Kruse hjelper deg som går på byggfag og teknikk og industriell produksjon og Vg3 påbygning.
 • *Ny rådgiver kommer* hjelper deg som går på Vg2 studiespesialisering.
 • Marianne Borud Veiby hjelper deg som går på helse- og oppvekstfag og med pedagogiske spørsmål og tilrettelegginger.
 • Helene Blaschek er minoritetsrådgiver.
 • Sami Jaffer er minoritetsrådgiver.

 

Rådgivernes arbeidsoppgaver:

Sosialpedagogisk oppfølging

Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medverke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

Opplæringsloven § 9.2. – Forskrift kap. 22-2 om sosialpedagogisk rådgivning

 • Samtaler/oppfølging av elever som har personlige eller sosiale vansker
 • Fraværsoppfølging
 • Tilrettelegging av skolehverdagen
 • Arbeid for å fremme det psykososiale miljøet på skolen


Oppfølgingen skjer i tett samarbeid med skolens ledelse, lærere, skolehelsetjenesten, NAV-veilederne og PPT. Vi samarbeider også med eksterne instanser som bydel, barnevern, IMDI m.fl.

Utdannings- og yrkesveiledning

Opplæringsloven § 9.2. – Forskrift kap. 22-3 om utdannings- og yrkesrådgivning:

Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval. Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv.

 • Fagvalg og valg av programområde/utdanningsprogram
 • Skolen har en treårig plan for utdannings- og yrkesveiledning for elever på studiespesialisering
 • Systematisk veiledning av elever på yrkesfag i tett samarbeid med kontaktlærere og faglærere


Rådgiverne har hovedansvaret for karriereveiledningen, men alle skolens ansatte vil på ulike måter bidra til å gi elevene kunnskaper og veiledning slik at de kan møte framtidige studier og arbeidsliv på en god måte.

Rådgiverne har taushetsplikt.  Vi sender med en bekreftelse på at elevene har vært hos oss – elevene får med andre ord ikke fravær for møter med rådgiver.

Alle skolens elever er velkommen til å lage avtale om individuell veiledning. Dersom du ønsker å avtale tid, eller du har andre spørsmål til oss, kan du sende oss en e-post eller komme innom kontoret. 

Pedagogisk tilrettelegging og spesialpedagogikk

Opplæringsloven § 1-3.Tilpassa opplæring og tidleg innsats

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.

Opplæringsloven § 5-1.Rett til spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

 • Veiledning av elever i læringsstrategier og arbeidsmåter, pedagogisk programvare og tilpassede oppgaver
 • Hjelp til å søke om spesialundervisning og/eller tilrettelegging på heldagsprøver og eksamen
 • Hjelp til å søke utredning hos PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste)
 • Hjelp til å søke skoleplass med fortrinnsrett
 • Veiledning og samarbeid med faglærere om tilrettelegging av undervisning, og skriving av IOP

 Pedagogisk rådgiver har mottakssamtaler med de som søkes inn med fortrinnsrett, og de som søkes inn med behov for spesialundervisning. Så videreformidles viktig informasjon til elevens nye lærere og andre i skolen, for å bidra til en best mulig skolestart.

Alle elever vil bli kartlagt i starten av skoleåret, og elever med spesielle utfordringer kan få tilrettelegging og oppfølging.

Elever med rett til spesialundervisning kan få IOP (Individuell opplæringsplan).