Hovedseksjon

Lesson study

Lesson Study er en metode hvor lærere i fellesskap planlegger undervisning, observerer hverandre og sammen reflekterer over gjennomført undervisning for stadig å kunne gjøre undervisningen bedre med tanke på elevens læring.

Lesson study og skolebasert kompetanseutvikling innebærer at ledelsen og lærerne samarbeider med kollegaer, observerer hverandres praksis, samarbeider om å prøve ut ny praksis og vurderer om den fører til ønsket endring.