Ordensreglement

elevrollen

I følge Opplæringslova er fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt reglement for orden og oppførsel for offentlige videregående skoler. I Oslo kommune har derfor byråden for kunnskap og utdanning fått delegert myndighet til å fastsette et reglement som er felles for Osloskolen. Den 25.9.2012 vedtok byråden nytt reglement for orden og oppførsel. Reglementet trådte i kraft den 1.1.2013. Reglementets formål, jfr. §1 er å øke fokus på ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon i Osloskolen. Samtidig er reglementet ment å skulle være et godt virkemiddel til å bekjempe uro og forstyrrelse i undervisningen.

 

§ 4 Regler for orden

Eleven skal

 • møte presist til alle opplæringsøkter
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden

 

§ 5 Regler for oppførsel

Elevene skal 

 • være til stede i opplæringen
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • å mobbe
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å bruke tobakk/snus (videregående skoler og voksenopplæringssentre kan i lokalt reglement
 • tillate bruk av tobakk/snus på nærmere angitte områder)
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

 

§ 6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Dersom en elev bryter reglene for orden og oppførsel kan skolen benytte de sanksjoner som er nevnt i denne paragrafen. Ved valg av sanksjon må sanksjonene stå i rimelig forhold til reglements-   bruddet.

De enkelte sanksjoner:

 • Anmerkning
 • Skriftlig advarsel til eleven
 • Skriftlig melding til foreldre/foresatte
 • Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 • Bortvisning inntil 5 dager
 • Midlertidig eller permanent klassebytte
 • Midlertidig eller permanent skolebytte
 • Bortvisning for resten av skoleåret
 • Miste retten til videregående opplæring

 

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen skal normalt anmelde straffbare forhold til politiet uavhengig av elevens alder. 

 

§ 8 Erstatningsansvar

Dersom en elev skader eller mister skolens utstyr, for eksempel PC eller bok som eleven låner, eller gjør hærverk på skolen, kan eleven bli erstatningsansvarlig. For umyndige elever kan også foreldrene bli erstatningsansvarlig. Det er et vilkår at eleven har voldt skaden forsettlig (med vilje) eller uaktsomt.

 

Ordensreglementet gjelder når skolen har ansvaret for elevene. Dette innebærer at reglementet kommer til anvendelse i alle skolerelaterte aktiviteter, uavhengig om aktiviteten anses som ordinær undervisning eller ikke, og uavhengig av om aktiviteten foregår på skolens område eller utenfor skolens område. For eksempel vil reglementet gjelde på skoleturer, også i perioder det ikke er program for.